Github页面显示不完整

最近Github的页面有点抽风,显示不完整,看看了Chrome的页面分析,好像是CSS加载不上去。

破碎页面就是这个样子

上网搜了一下,只能借鉴别人的host大法了,等有空再在本地DNS服务器上加上去几条解析。

# GitHub Start
192.30.253.112 github.com
192.30.253.119 gist.github.com
151.101.100.133 assets-cdn.github.com
151.101.100.133 raw.githubusercontent.com
151.101.100.133 gist.githubusercontent.com
151.101.100.133 cloud.githubusercontent.com
151.101.100.133 camo.githubusercontent.com
151.101.100.133 avatars0.githubusercontent.com
151.101.100.133 avatars1.githubusercontent.com
151.101.100.133 avatars2.githubusercontent.com
151.101.100.133 avatars3.githubusercontent.com
151.101.100.133 avatars4.githubusercontent.com
151.101.100.133 avatars5.githubusercontent.com
151.101.100.133 avatars6.githubusercontent.com
151.101.100.133 avatars7.githubusercontent.com
151.101.100.133 avatars8.githubusercontent.com
# GitHub End

参考资料:
https://blog.csdn.net/qq_36560161/article/details/79011108

Leave a Reply

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注